About company
O firme

About company

CEMOS, s. r. o. bola založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným skupinou spoločníkov v roku 1998. V tom čase zamestnávala 10 zamestnancov. V súčasnosti firma zamestnáva okolo 35 zamestnancov a pokrýva svojimi prácami oblasť projektovania dopravných stavieb na celom území Slovenskej republiky. Súčasťou firmy sú projektanti pre špecializáciu projektovania ciest a mostov. Firma združuje vyvážený kolektív projektantov s dlhodobou praxou, ktorí sa počas svojej profesionálnej kariéry podieľali na vypracovávaní všetkých stupňov projektovej dokumentácie významných dopravných stavieb. Kolektív skúsených projektantov účelne dopĺňajú mladí pracovníci. Práce našich pracovníkov zahŕňajú dopravné stavby všetkých významov počnúc diaľnicami, rýchlostnými cestami, cestami I., II, a III. triedy, mestskými komunikáciami a končiac prístupovými komunikáciami a parkovacími plochami. Projektové práce pre jednotlivé stavebné objekty vykonáva v rámci zabezpečenia kompletnej zákazky, znamená to, že zabezpečované stavby pozostávajú z celej škály objektov ciest, prekládok a nových inžinierskych sietí ako aj najnáročnejších mostných objektov a inžinierskych konštrukcií. Kolektív projektantov firmy má za sebou úspešné návrhy mostných konštrukcií s použitím technológií monolitov, prefabrikovaných mostov, mostov letmo montovaných a mostov letmo betónovaných.

Práca kolektívu je založená na 100% využívaní výpočtovej techniky pre výpočtové aj grafické práce. Pri zhotovovaní komplexnej zákazky účelne spolupracujeme s celým radom špecialistov pre všetky profesie súvisiace so spracovávaním projektovej dokumentácie pre dopravné stavby. V prevažnej väčšine našej práce  zabezpečujeme koordináciu projektových prác pre jednotlivé objekty celej stavby.

Covered activities:

  • Konzultačnú činnosť pre dopravné stavby a konštrukcie
  • Projektovanie ciest, diaľnic a mestských komunikácií
  • Dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo
  • Projektovanie mostov a oporných konštrukcií
  • Projektovanie inžinierskych sietí
  • Inžiniersku činnosť v stavebníctve