Referencie

Otváracie oceľové zvodidlo S-A-B, južný a severný portál, tunel Sitina.

Projektová dokumentácia (dokumentácia na ponuku - DP) riešila zabezpečenie nebezpečného miesta v prejazdoch stredným deliacim pásom (SDP) pred portálmi tunela Sitina, v ktorých doteraz nebolo osadené žiadne zvodidlo (osadené iba vodiace dosky). Navrhované riešenie muselo zabezpečiť požadovanú minimálnu úroveň zachytenia H2 a možnosť operatívneho otvorenia prejazdu streným deliacim pásom pre presmerovanie dopravy.

K tomuto účelu je navrhnuté osadenie oceľového otváracieho zvodidla, ktoré sa vložilo do bariéry z betónového prefabrikovaného zvodidla. Nakoľko v súčasnosti jestvuje na Slovensku len jediný takýto výrobok, ktorý spĺňa všetky zákonné a normové požiadavky pre osadenie na cestách, bolo navrhnuté otváracie oceľové zvodidlo S-A-B s dĺžkou otváracej časti 43,40 m.

Súčasťou stavby bolo aj napravenie chybne zrealizovaných detailov v priestoroch obidvoch portálov tunela Sitina, ktoré predstavovalo predovšetkým nové napojenie oceľových zvodidiel na betónové zvodidlá a odstránenie krátkych bariér z betónových zvodidiel. Úpravy zvodidiel si vyžiadali aj návrh a realizáciu nového trvalého dopravného značenia.

V prípade osadenia oceľového otváracieho zvodidla sa jednalo o prvú inštaláciu takéhoto zvodidla do prejazdu stredným deliacim pásom diaľnice na Slovensku.

 

Obstarávateľ projektovej dokumentácie:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Zhotoviteľ stavby:

Sates, a. s.

Zhotoviteľ oceľového otváracieho zvodidla:

RENA NOVA, s.r.o.

Uvedenie do prevádzky:

10/2012

 

 Základné údaje o stavbe:

 

Dĺžka nových betónových zvodidiel:

212,0 m

Dĺžka oceľových otváracích zvodidiel:

2 x 56,65 = 113,3 m