Referencie

R3 Trstená - obchvat

Rýchlostná cesta R3 je z celoslovenského hľadiska významnou komunikáciou nadregionálneho významu slúžiaca pre medzinárodný tranzit medzi Slovenskou a Poľskou republikou. Predmetný úsek rieši rýchlostnú cestu ako obchvat mesta Trstená. Rýchlostná cesta R3 je navrhnutá v kategórií R 11,5/100, čo predstavuje polovičný profil možného rozšírenia cesty na štvorpruhovú komunikáciu. Tomuto zámeru je prispôsobené technické riešenie stavby. Napojenie obchvatu mesta Trstená je situované za mestom Tvrdošín na jestvujúcej ceste prvej triedy I/59. Obchvat končí za mestom Trstená v smere na hranice s Poľskou republikou opäť na ceste I/59.

Časti projektovej dokumentácie realizované firmou CEMOS, s. r. o.:    

·      dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

·      dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bola dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

·      dokumentácia na vykonanie prác (DVP)

·      autorský dozor (AD)

 

Obstarávateľ projektovej dokumentácie: 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Zhotoviteľ stavby:

Združenie R3 Trstená - Váhostav SK, a. s. a Inžinierske stavby, a. s.

Uvedenie do prevádzky:

11/2010

 

Základné údaje o stavbe:

Dĺžka hlavnej trasy R3:

6,716 km

Kategória cesty:

R 11,5/100

Stavebné objekty celkom:

86

Mimoúrovňové križovatky:

2

Úrovňové križovatky:

1

Cestné objekty:

19

Dĺžka: 13 059 m

Plocha: 126 999 m2

Mosty:

14

Dĺžka: 766,6 m

Plocha: 8 327,9 m2

Oporné múry:

4

Dĺžka: 160,7 m

 

Protihlukové steny:

1

Dĺžka: 1 350,2 m

Výška: max. 5,6 m