Referencie

Rýchlostná cesta ako obchvat mesta Trstená

Rýchlostná cesta R3 je z celoslovenského hľadiska významnou komunikáciou nadregionálneho významu slúžiaca pre medzinárodný tranzit medzi Slovenskou a Poľskou republikou. Predmetný úsek rieši rýchlostnú cestu ako obchvat mesta Trstená. Rýchlostná cesta R3 je navrhnutá v kategórií R 11,5/100, čo predstavuje polovičný profil možného rozšírenia cesty na štvorpruhovú komunikáciu. Tomuto zámeru je prispôsobené technické riešenie stavby. Napojenie obchvatu mesta Trstená je situované za mestom Tvrdošín na jestvujúcej ceste prvej triedy I/59. Obchvat končí za mestom Trstená v smere na hranice s Poľskou republikou opäť na ceste I/59.

Group 14Created with Sketch.

Obstarávateľ projektovej dokumentácie

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Group 19Created with Sketch.

Zhotoviteľ stavby

Združenie R3 Trstená - Váhostav SK, a. s. a Inžinierske stavby, a. s.

Group 17Created with Sketch.

Uvedenie do prevádzky

11/2010

Časti projektovej dokumentácie realizované firmou CEMOS, s. r. o.:

  • dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
  • dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bola dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)
  • dokumentácia na vykonanie prác (DVP)
  • autorský dozor (AD)

6,716

km hlavnej
trasy R3

2

mimoúrovňové križovatky

86

stavebných
objektov

1

úrovňová križovatka

Cestné objekty: 19
Mosty: 14 
Oporné múry: 4
Protihlukové steny: 1 

Dĺžka: 13 059 m 

Dĺžka: 766,6 m
Dĺžka: 160,7 m
Dĺžka: 1 350,2 m 

Plocha: 126 999 m2

Plocha: 8 327,9 m2

 

Výška: max. 5,6 m