Referencie

Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača

Cieľom výstavby úseku diaľnice D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača bola realizácia kapacitnej, smerovo rozdelenej štvorpruhovej komunikácie s cieľom vylúčiť tranzitnú dopravu z územia priľahlých obcí a tým znížiť vplyv dopravy na obyvateľstvo a životné prostredie. Riešený úsek diaľnice D4 je pokračovaním úseku diaľnice D4 Jarovce – Ivanka sever severovýchodne od obce Vajnory. Diaľnica D4 ponúka modernú a bezpečnú komunikáciu pre plynulú premávku vozidiel. Súčasťou stavby je moderný informačný systém diaľnice a opatrenia na zníženie zaťaženia hlukom (protihlukové steny na okraji diaľnice a na vetvách mimoúrovňových križovatiek). Začiatok úseku D4 je v mieste križovania s existujúcou diaľnicou D1. Diaľnica D4 pokračuje severozápadným smerom, križuje Vajnorský potok a mimoúrovňovo križuje cestu III/5021 (Vajnory – Čierna voda), približne 300 m od východného okraja existujúcej zástavby MČ BA–Vajnory. Ďalej pokračuje súbežne so Šúrskym kanálom a mimoúrovňovo križuje mostom Račiansky potok. Ďalej trasa pokračuje územím vinohradov na východnom okraji Malých Karpát. V mimoúrovňovej križovatke Rača križuje mostom železničnú trať Bratislava – Žilina a cestu II/502. Koniec úseku diaľnice D4 je v MÚK Rača, kde sa napája na cestu II/502. V budúcnosti sa uvažuje vybudovať nadväzujúci úsek diaľnice D4, spoločne s tunelom Karpaty, v rámci stavby Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica.

 

Stavba bola realizovaná formou PPP projektu.

Group 14Created with Sketch.

Koncesionár obchvatu D4R7

Konzorcium Zero Bypass Limited „Obchvat nula”

Group 19Created with Sketch.

Zhotoviteľ stavby

D4R7 Construction s. r. o.

Group 17Created with Sketch.

Uvedenie do prevádzky

10/2021

Časti projektovej dokumentácie realizované firmou CEMOS, s. r. o.:

  • dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením (DZSD)
  • dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)
  • dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)

106

stavebných
objektov

2

mimoúrovňové

križovatky

8

mostov

2

ekodukty

Kategória cesty:

D 32,5/100 a D 25,5/100, dĺžka trasy – 4400 m

Cestné objekty: 10

Mosty: 8

Ekodukty: 2

Protihlukové steny: 10

 

3

dĺžka: 5600 m

dĺžka: 501,6 m

šírka: 140,5 m

dĺžka: 5600 m

 

 

 

dĺžka 43,3 m + 18,9 m

max výška  6,0 m